marți, 28 iunie 2016

fond funciar.preemțiune


prestaţie tabulară


Acesta nu este document finalizat
 
R O M Â N I A
TRIBUNALUL CLUJ
SECȚIA CIVILĂ
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX
Cod operator de date cu caracter personal 3184
 
DECIZIA CIVILĂ Nr. 626/A/2015
Ședința publică de la 18 Iunie 2015
Instanța este constituită din:
    PREȘEDINTE C_____-A___ C_________
JUDECĂTOR C______-V_______ B_____
GREFIER C______-G________ H_______
 
Pe rol este judecarea cauzei civile privind pe apelant M___ D_____ C_______ și pe intimat M___ T_____, intimat A______ D___ L____, având ca obiect apelul declarat de reclamantul M___ D_____-C_______, împotriva Sentinței civile nr. 81 din 11.02.2015 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al  Judecătoriei Huedin, dosar având ca obiect prestație tabulară .
La apelul nominal făcut în ședința publică, se prezintă pentru apelant av. G___ C______ F_________,  lipsind intimații.
Procedura legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei de către grefierul de ședință, după care,
Reprezentanta apelantului depune la dosar copia certificată a certificatului de naștere al apelantului M___ D_____-C_______.
Tribunalul constată ă apelul este formulat și motivat în termen, comunicat, legal timbrat.
Reprezentanta apelantei învederează că nu solicită cheltuieli de judecată în apel.
Nemaifiind alte cereri de formulat și probe de administrat, Tribunalul declară închisă faza cercetării judecătorești și acordă cuvântul în dezbaterea apelului.
Reprezentanta apelantului, având cuvântul, solicită admiterea cererii de apel, schimbarea sentinței atacate, în sensul admiterii în integralitate a acțiunii introductive, ca urmare a respingerii excepției inadmisibilității invocată de instanța de fond.
În speță nu sunt incidente dispozițiile Legii nr. 17/2014, astfel cum a reținut instanța de fond. Astfel apelantul și intimatul  M___ T_____  sunt rude de gr. I și sunt exceptați de la parcurgerea procedurilor prevăzute de Legea nr. 17/2014. Calitatea de vânzători au avut-o tatăl apelantului și verișoara sa primară,  Ab D___-L____. Apelantul a  cumpărat cota parte ce a aparținut tatălui său și actualmente este coproprietar cu intimata Ab D___-L____. În cauză sunt incidente dispozițiile Legii nr. 138/2014, conform cu care sunt exceptați de la aplicarea în cauză a procedurii  prevăzute de Legea nr. 17/2014, respectiv, dispozițiile acestei legi nu se aplică între coproprietari soți, rude și afini, până la gradul al treilea inclusiv.
Dacă vânzătorii se întabulează circuitul civil urmează a fi tulburat.  Acțiunea reclamantului este admisibilă.
Dacă instanța va aprecia că o astfel de acțiune nu este admisibilă, în subsidiar, solicită admiterea apelului în parte în ceea ce privește petitul de suplimentare a masei succesorale după defuncta A______ A__, cu cota de 1/2 parte din parcelele de teren în litigiu. Apelantul are un interes născut, legitim și actual pentru a solida dezbaterea acestei mase succesorale pe calea acțiunii oblice având în vedere pasivitatea intimatei care nu a făcut niciun demers pentru a-și întabula în cartea funciară dreptul său de proprietate asupra terenurilor în litigiu, cu titlu de moștenire după defuncta sa mamă. Acțiunea oblică este un mijloc juridic prin care creditorul exercită drepturile și acțiunile debitorului său atunci când acesta refuză sau neglijează să le exercite.
Tribunalul reține cauza în pronunțare.
TRIBUNALUL
 
Asupra cauzei de față, constată următoarele:
Prin Sentința civilă nr. 81 din 11.02.2015 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al  Judecătoriei Huedin a fost admisă excepția inadmisibilității cererii, invocată din oficiu, și în consecință, a fost respinsă cererea de chemare în judecată formulată de reclamantul M___ D_____-C_______, în contradictoriu cu pârâții M___ T_____ și A______ D___-L____.
Analizând actele și lucrările dosarului prin prisma excepției inadmisibilității cererii, instanța reține următoarele:
Instanța de fond a fost sesizată cu soluționarea a două petite, primul vizând suplimentarea masei succesorale după defuncta A______ A__, al doilea privind validarea unui antecontract de vânzare-cumpărare și pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare. Obiect al acestor petite sunt terenurile înscrise în Titlul de Proprietate nr. 31/32 eliberat la data de 21.01.2004 de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, situate în extravilanul localității Alunișu, __________________________. Evident, interesul reclamantului în formularea pe cale oblică a petitului de suplimentare a masei succesorale rezidă în încheierea cu descendenta defunctei, pârâta A______ D___-L____ a antecontractului de vânzare-cumpărare.
Astfel, prin antecontractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 10.08.2011 pârâții M___ T_____ și A______ D___-L____, în calitate de promitenți vânzători, s-au obligat să transmită reclamantului M___ D_____-C_______, promitent-cumpărător, dreptul de proprietate asupra parcelelor de teren în litigiu pentru prețul de 1.500 lei achitat integral.
Potrivit art. 4 alin. 1 din Legea 17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, în această ordine, la preț și în condiții egale.
Potrivit art. 5 din același act normativ în toate cazurile în care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare-cumpărare, acțiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și ale legislației în materie, precum și dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 3, 4 și 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal și în cartea funciară. Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege.
Din adresa nr. xxxxx/26.11.2014 a OCPI Cluj imobilele identificate în Titlul de Proprietate nr. 31/32 eliberat la data de 21.01.2004 de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, respectiv ____________________/3; ___________________; _______________________________________________________________________ fost identificate ca fiind înscrise în cartea funciară, aceste imobile nefiind evidențiate prin date de carte funciară (f. 18).
În speță reclamantul nu a făcut dovada respectării dreptului de preemțiune, ca și procedură prealabilă formulării cererii de chemare în judecată, precum și a condițiilor stabilite în art. 5.
 Instanța reține că și în ipoteza antecontractelor de vânzare-cumpărare încheiate anterior apariției Legii 17/2014 este necesară îndeplinirea condițiilor legale. Astfel, așa cum a reținut Curtea Constituțională în considerentele Deciziei nr. 755/16.12.2014 potrivit principiului aplicării imediate a legii noi, de la data intrării în vigoare acesteia, ea se aplică tuturor actelor, faptelor și situațiilor juridice viitoare (facta futura), actelor, faptelor și situațiilor juridice în curs de constituire, modificare sau stingere începând cu această dată, precum și efectelor viitoare ale unor situații juridice anterior născute, dar neconsumate la data intrării în vigoare a legii noi (facta pendentia). Cu alte cuvinte, aplicarea imediată a legii noi semnifică faptul că o situație juridică produce acele efecte juridice care sunt prevăzute de legea în vigoare la data constituirii ei (tempus regit factum).
Pe de altă parte reclamantul a invocat dispozițiile art. 20 alin. 2 din Legea 17/2014 potrivit căruia dispozițiile prezentei legi nu se aplică înstrăinărilor între coproprietari, soți, rude și afini până la gradul al treilea, inclusiv.
Instanța apreciază că aceste dispoziții legale nu sunt incidente în cauză. Astfel, este real că reclamantul este fiul pârâtului de rândul 1 M___ T_____, însă reclamantul este rudă de gradul IV cu pârâta A______ D___-L____ ( titularii din Titlul de Proprietate nr. 3130/1532 fiind frați, iar pârâta fiind fiica defunctei A______ A__). Nu este întrunită nici ipoteza înstrăinărilor între coproprietari, reclamantul având doar un drept de creanță împotriva celor cu care a contractat, dreptul său de proprietate născându-se la momentul rămânerii definitive a hotărârii judecătorești care ține loc de contract autentic translativ de proprietate.
Împotriva Sentinței civile nr. 81 din 11.02.2015 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Huedin a declarat apel M___ D_____-C_______, în termenul legal prev. de art. 468 alin. 1 NCPC., apreciind că sentința pronunțată este nelegală și netemeinică, solicitând instanței de control judiciar,   ca prin decizia civilă ce o va pronunța, să dispună admiterea apelului și schimbarea în integralitate a sentinței civile în baza dispozițiilor art. 480 alin. (2) NCPC în sensul admiterii ei, pentru următoarele motive de fapt și de drept:
În fapt, la data de 10.08.2011 apelantul a cumpărat de la intimații M___ T_____ și A______ D___-L____ parcelele de teren în litigiu, situate în extravilanul satului Alunișu, __________________________, înscrise în TP nr. 31/32 eliberat la data de 21.01.2004 de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj.
La data de 03.12.2014 a înregistrat la Judecătoria Huedin cererea de chemare în judecată prin care a solicitat suplimentarea masei succesorale după mama intimatei și pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, având în vedere că intimații nu au făcut demersuri pentru întabularea în CF a dreptului lor de proprietate.
Contractul a fost încheiat cu respectarea prevederilor legale în materie, respectiv art. 1294 și următoarele din Vechiul Cod Civil.
Cererea de chemare în judecată formulată de subsemnatul apelant a fost respinsă de instanța de fond, în cauză instanța invocând din oficiu excepția inadmisibilității acțiunii, reținându-se neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3,4 și 9 din Legea nr. 17/2014.
Având în vedere că în procedura regularizării cererii de chemare în judecată instanța de judecată nu mi-a solicitat să îndeplinesc procedura prevăzută de art. 3, 4 și 9 din Legea nr. 17/2014, consideră că prevederile Legii nr. 17/2014 nu mai poate fi invocate de instanța de judecată în cursul dezbaterilor, cu atât mai mult cu cât neparcurgerea acestei proceduri ar fi putut fi invocată doar de către pârâții din cauză și nu de către instanța de judecată, astfel cum prevede art. 193 alin. (2) NCPC.
Or, pârâții au depus la dosar întâmpinare prin care au învederat instanței de judecată faptul că recunosc transmiterea către subsemnatul apelant a dreptului de proprietate asupra parcelelor de teren în litigiu, fiind de acord cu solicitările subsemnatului și cu probele propuse.
Pârâții nu au invocat nicio excepție în cauză, astfel că excepția inadmisibilității nu putea să fie invocată de instanța de judecată ca urmare a neparcurgerii unei proceduri prealabile, deoarece conform prevederilor art. 193 alin. (3) instanța poate să invoce din oficiu neparcurgerea unei proceduri prealabile doar în cauzele cu dezbaterea procedurii succesorale, când trebuie atașată cererii de chemare în judecată o încheiere emisă de notarul public.
La termenul de judecată din data de 21.01.2014 când instanța a pus în discuție parcurgerea procedurii prevăzută de Legea nr. 17/2014, consideră că nu mai putea să i se solicite acte noi în dosar cât timp dosarul era de mult timp trecut de procedura regularizării prevăzută de art. 200 NCPC.
 Consideră că în cauză nu sunt incidente prevederile Legii 17/2014, cât timp antecontractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu mult timp înainte, la data de 10.08.2011, iar Legea nr. 17/2014 a intrat în vigoare abia la data de 12 aprilie 2014.
Legea nr. 17/2014 este aplicabilă doar contractelor de vânzare-cumpărare al căror obiect îl formează terenuri agricole situate în extravilanul localităților și care s-au încheiat începând cu data de 12.04.2014.
Conform principiului neretroactivității legii civile, nici Legea nr. 17/2014 nu poate să retroactiveze și să se aplice contractelor care nu au fost încheiate sub imperiul acesteia, ci cu mult timp în urmă, sub imperiul vechiului Cod Civil.
În speță, apelantul folosește  terenurile începând cu data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, respectiv 10.08.2011, dată de la care subsemnatul apelant sunt proprietarul parcelei de teren în litigiu, iar pârâții au încasat, tot atunci, prețul stipulat.
Consideră că pârâții nu poate să vândă a doua oară parcelele de teren în litigiu și să facă publicația de vânzare pentru aceste terenuri.
Care ar fi soluția în speță, în situația care pârâții ar parcurge procedura prevăzută de Legea nr. 17/2014 și un vecin și-ar exprima intenția de a cumpăra.
Ar săvârși pârâții infracțiunea de înșelăciune dacă ar vinde terenul vecinului, având în vedere că aceștia nu îl mai folosește  și că au încasat odată prețul pentru acel teren de la subsemnatul apelant.
Consideră că pârâții nu mai poate să vândă terenul în litigiu unor alte persoane, tocmai pentru securitatea și stabilitatea circuitului civil, în caz contrar ar avea loc un „haos" toți cei care au vândut în ultimii aproape 25 de ani terenuri în extravilan și nu au fost intabulate pe cumpărători ar însemna că poate vinde încă o dată acele terenuri deși nu le mai folosește  și de regulă, nu mai figurează cu acele terenuri de mult timp în registrul agricol.
Se menționează  că, de regulă, toți cei care au cumpărat terenuri agricole prin contracte de vânzare-cumpărare sub semnătură privată, s-au prezentat cu ele la primărie și și-au deschis rol fiscal, iar imobilele au fost radiate de pe vechii proprietari. În această situație în baza cărui act vânzătorul își va trece din nou în registrul agricol imobilele pentru a respecta procedura prevăzută de Legea nr. 17/2014.
Consideră că, practic, este imposibil de parcurs această procedură în cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate anterior intrării în vigoare a legii, cu atât mai mult cu cât, ca și în prezenta speță, unul din titularul din TP este decedat și intimata nu a cuprins în certificatul de moștenitor terenul în litigiu.
Dacă moștenitorii celor care au înstrăinat în trecut terenuri agricole nu mai doresc să parcurgă toată această procedură pentru a încheia cu vechii cumpărători contracte de vânzare-cumpărare autentice, rezultă că, toate acele terenuri agricole nu vor mai putea fi intabulate în viitor în cartea funciară.
Principiul neretroactivității legii civile este de rang constituțional și are o valoare absolută, în sensul că legiuitorul nu poate institui nicio derogare, și semnifică faptul că legea civilă se aplică tuturor situațiilor juridice născute după ______________________, iar nu situațiilor juridice trecute, consumate, (facta praeteria). În mod corelativ principiul aplicării imediate a legii noi de la data intrării acesteia în vigoare, se aplică tuturor actelor, faptelor și situațiilor juridice viitoare (facta futura), actelor, situațiilor și faptelor în curs de constituire, modificare sau stingere începând cu această dată.
Cu alte cuvinte aplicarea imediată a legii noi semnifică faptul că o situație juridică produce acele efecte juridice care sunt prevăzute de legea în vigoare la data constituirii ei.
Interpretarea Legii nr. 17/2014 în sensul că aceasta are efect retroactiv dă naștere în practică la situații inechitabile, deoarece o persoană care și-a validat contractul prin instanță în cursul anului 2014, deși a fost încheiat sub imperiul vechiului Cod Civil a obținut o hotărâre judecătorească care ține loc de act autentic, pe când cei ce au formulat în anul 2015 aceeași solicitare nu mai au posibilitatea să obțină o astfel de hotărâre judecătorească.
De asemenea, în cauză sunt incidente prevederile art. X din Legea nr. 138/15.10.2014 prin care s-au modificat prevederile art. 20 alin. (2) din Legea nr. 17/2014 : „Dispozițiile prezentei legi nu se aplică între coproprietari, soți, rude și afini până la gradul al treilea, inclusiv."
Intimatul M___ T_____ fiind tatăl meu, în mod greșit au fost reținute de către instanța de fond în cauză prevederile Legii nr. 17/2014.
Apelantul și intimatul M___ T_____ suntem rude de gradul I și suntem exceptați de la parcurgerea procedurilor prevăzute de Legea nr. 17/2014.
Astfel, ca urmare a faptului că a cumpărat de la tatăl meu cota sa parte din teren, devin coproprietar și cu intimata A______ D___-L____ și din nou în cauză sunt incidente prevederile Legii nr. 138/2014 prin care se prevede excepția de la aplicarea în cauză a procedurii prevăzute de Legea nr. 17/2014.
Față de cele expuse mai sus,  apelantul consideră că în speță nu sunt incidente prevederile Legii nr. 17/2014 și solicită admiterea apelului, casarea sentinței civile atacate și admiterea în integralitate a acțiunii civile formulate în cauză.
În subsidiar, dacă, instanța de apel va considera că în speță sunt incidente prevederile art. 3, 4 și 9 din Legea nr. 17/2014, în ceea ce privește petitul de validare a vânzării, este de remarcat faptul că această lege nu își găsește aplicabilitate în materia succesiunilor, acțiunea fiind admisibilă în parte, în ceea ce privește petitul de suplimentare a masei succesorale după defuncta A______ A__, decedată la data de 04.08.2009, cu ultimul domiciliu în Florești, ___________________, jud. Cluj, constatată prin certificatul de moștenitor nr. /27.07.2011 eliberat de BNP Asociați „L____", cu cota de 1/2 parte din parcelele de teren în litigiu.
Apelantul are un interes născut, legitim și actual pentru a solida dezbaterea acestei mase succesorale pe calea acțiunii oblice având în vedere pasivitatea intimatei care nu a făcut niciun demers pentru a-și întabula în cartea funciară dreptul său de proprietate asupra terenurilor în litigiu, cu titlu de moștenire după defuncta sa mamă.
Acțiunea oblică este un mijloc juridic prin care creditorul exercită drepturile și acțiunile debitorului său atunci când acesta refuză sau neglijează să le exercite.
Astfel, solicită admiterea în parte a acțiunii, în ceea ce privește petitul 1 din cererea de chemare în judecată, respectiv: 
1. „Să se dispună suplimentarea masei succesorale rămasă după def. A______ A__ decedată la data de 04.08.2009, cu ultimul domiciliu în Florești, ___________________, jud. Cluj, constatată prin certificatul de moștenitor nr. /27.07.2011 eliberat de BNP Asociați „L____", cu cota de 1/2 parte din parcelele de teren înscrise în TP nr. 31/32 eliberat la data de 21.01.2004 de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, prin: _____________________/3 având categoria de folosință arabil, în suprafață de 2000 mp, cu vecinătățile: la N - M___ I., la E - drum, la S - P__ V., la V- MateGh.; ____________________ având categoria de folosință arabil, în suprafață de 1500 mp, cu vecinătățile: la N — drum, la E - M____ I., la S - canal, la V -C_______ V.; ____________________ având categoria de folosință arabil, în suprafață de 1500 mp, cu vecinătățile: la N — drum, la E — L___ L, la S — canal, la V -drum; ____________________/10 având categoria de folosință fânețe, în suprafață de 1500 mp, cu vecinătățile: la N - drum, la E — L______ I., la S — taluz la Vest; ____________________ având categoria de folosință fânețe, în suprafață de 1500 mp, cu vecinătățile: la N - M____ L., la E - M_____ St., la S -T____ I., la V - T____ V.".
În drept, se invocă prevederile art. 466 și urm NCPC, art. 996-1001 NCPC, art. 451-455 NCPC. 
Analizând apelul declarat de apelantul M___ D_____-C_______ , tribunalul reține următoarele:
 
În fapt, prin antecontractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 10.08.2011 pârâții M___ T_____ și A______ D___-L____, în calitate de promitenți vânzători, s-au obligat să transmită reclamantului M___ D_____-C_______, promitent-cumpărător, dreptul de proprietate asupra parcelelor de teren în litigiu situate în extravilanul satului Aluniș _____________________________ pentru prețul de 1.500 lei achitat integral.(f.23 dos.fond).
Terenurile promise spre vânzare sunt cuprinse în Titlul de proprietate nr.31/32/21.01.2004 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj în favoarea pârâtului M___ T_____ și a defunctei A______ A__.Titularii titlului de proprietate nr. 3130/1532/21.01.2004 M___ T_____ și  A______ A__ sunt frați, fiecare având câte o cotă de 1/2  parte din terenurile înscrise în titlu.
Așa cum rezultă din certificatul de naștere depus în copie la fila 21 în dosarul de apel apelantul-reclamant M___ D_____-C_______ este fiul vânzătorului M___ T_____.
Conform certificatului de moștenitor suplimentar nr./2011 eliberat de Biroul Notarilor Publici Asociați „L____ “ pârâta A______ D___-L____ este moștenitoare titularei titlului de proprietate A______ A__.(f.20,21 dos.fond).
Așadar, reclamantul M___ D_____-C_______ este văr de grad IV cu pârâta-vânzătoare A______ D___-L____.
Potrivit art. 4 al.1 din Legea nr.17/2014 privind unele măsuri de  reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan și de modificare a legii nr.268/2001 privind privatizarea societăților comerciale care dețin în administrare terenuri proprietate publică și privată a statului cu destinație agricolă și în ființarea Agenției Domeniilor Statului „înstrăinarea,prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prevăzute de Legea nr.287/2009 privindCodul civil,republ., cu modificările ulterioare și a dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, prin Agenția Domeniilor Statului, în această ordine, la preț și în condiții egale”.  Art.20 al.2 din  Legea nr.17/2014  prevede că dispozițíile acestei legi  nu se aplică înstrăinărilor între rude până la gradul al treilea , inclusiv. 
În ce privește necesitatea exercitării dreptului de preemțiune s-ar pune doar în raport de vânzătoarea A______ D___-L____ cu care reclamantul este văr în grad IV, grad depășit de excepția prevăzută la textul legal arătat mai sus.Cu vânzătorul M___ T_____, reclamantul este rudă de grad I, fiind incidentă excepția prevăzută la art. 20 al. 2 din Legea nr.17/2014, nefiind necesară dovada exercitării de către reclamant a dreptului de premțiune.
Fără a contrazice reținerile instanței de fond, în situația concretă care derivă din datele cauzei, tribunalul apreciază că admiterea excepției  inadmisibilității cererii pe considerentul neexercitării dreptului de preemțiune, este consecința unui formalism excesiv, care nu face altceva decât să întârzie clarificarea situației juridice a dreptului de proprietate al reclamantului cu costuri suplimentare și să golească de simț practic hotărârea judecătorească pronunțată.
D__ fiind că  terenurile promise spre vânzare sunt deținute de pârâți în coproprietate fiecare nu poate promite  spre vânzare decât  cota sa  de 1/2 parte. Deci, dacă s-ar fi încheiat două antecontracte de vânzare-cumpărare, primul pe cota de 1/2 parte între reclamant și tatăl acestuia, pârâtul M___ T_____, iar al doilea între reclamant și pârâta A______ D___-L____ pentru cealaltă cotă de 1/2 parte, ca și coproprietari, acțiunea nu ar mai fi fost inadmisibilă, întrucât nu ar mai fi fost obligatorie exercitarea dreptului de prermțiune.
În situația de speță, doar pentru faptul că părțile au înțeles să încheie un singur antecontract de vânzare-cumpărare, nu este just a aprecia ca inadmisibil, la acest moment,  demersul juridic al reclamantului.Tribunalul consideră că în această situație particulară în care se află părțile instanța de fond putea să respingă excepția inadmisibilității și să procedeze la analizarea cererii sub aspectul temeiniciei.
Reținând că instanța de fond a admis în mod greșit excepția inadmisibilității, care se impune a fi respinsă, tribunalul în tem.art.480 al.3 teza I cod procedură civilă va  admite apelul și va anula hotărârea atacată și va rejudeca procesul, evocând fondul. 
Astfel, reține tribunalul pe fond că, prin Titlul de proprietate nr. nr.3130/1532/21.01.2004 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj s-a reconstituit în favoarea pârâtului M___ T_____ și a defunctei A______ A__ dreptul de proprietate asupra următoarelor terenuri: ____________________/3 având categoria de folosință arabil în suprafață de 2000 mp.; ___________________ având categoria de folosință arabil în suprafață de 1500 mp;  ___________________ având categoria de folosință arabil în suprafață de 1500 mp; ____________________________ categoria de folosință fânețe în suprafață de 1500 mp; ____________________________________ de folosință fânețe în suprafață de 1500 mp.
La data de 04.08.2009 a decedat titulara titlului de proprietate Ab. A__.(f.21 dos.fond).
Conform certificatului de moștenitor suplimentar nr.92/2011 eliberat de Biroul Notarilor Publici Asociați „L____ “ pârâta A______ D___-L____ este moștenitoare titularei titlului de proprietate A______ A__.(f.20 dos.fond).
Prin antecontractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată încheiat la data de 10.08.2011 pârâții M___ T_____ și A______ D___-L____, în calitate de promitenți vânzători, s-au obligat să transmită reclamantului M___ D_____-C_______, promitent-cumpărător, dreptul de proprietate asupra parcelelor de teren în litigiu situate în extravilanul satului Aluniș _____________________________ pentru prețul de 1.500 lei achitat integral.(f.23 dos.fond).
Față de cele arătate, instanța constată că acțiunea este întemeiată și  urmează a o admite așa cum a fost formulată.
În tem. art. 650 și urm.cod civil,instanța va proceda la suplimentarea masei succesorale după def. A______ A__  dec. la data de 04.08.2009 cu   terenurile din  Titlul de proprietate nr. nr.3130/1532/21.01.2004 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, respectiv  ____________________/3 având categoria de folosință arabil în suprafață de 2000 mp.; ___________________ având categoria de folosință arabil în suprafață de 1500 mp;  ___________________ având categoria de folosință arabil în suprafață de 1500 mp; ___________________/10 având categoria de folosință fânețe în suprafață de 1500 mp; ____________________ având categoria de folosință fânețe în suprafață de 1500 mp. ,moștenitoare fiind pârâta A_______ D___-L____ în calitate de fiică,urmând a-i fi predată moștenirea.
Potrivit art. 2 din titlul X al Legii nr.247/2005, transferul dreptului de proprietate în cazul terenurilor operează în mod valabil numai dacă înscrisul care consființește învoială părților îmbracă forma autentică.În aceste condiții convenția încheiată între reclamant și   pârâți  fiind  un înscris sub semnătură privată produce doar efectele unui antecontract de vânzare-cumpărare, cu obligația în sarcina promitentului de a depune stăruință pentru încheierea lui în formă autentică, obligație ce trebuie executată în natură, conform art.1073 c.civ. și art.27 al 1 din Legea nr.7/1996.
În consecință, în tem. art.5 al.2 din titlul X al Legii nr.247/2005 rap. la art.27 al. 3 din Legea nr.7/1996, instanța va obliga pe pârâții M___ T_____ și A______ D___-L____ să încheie cu reclamantul M___ D_____-C_______  contract autentic de vânzare-cumpărare asupra terenurile din  Titlul de proprietate nr. nr.3130/1532/21.01.2004 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, respectiv  ____________________/3 având categoria de folosință arabil în suprafață de 2000 mp.; ___________________ având categoria de folosință arabil în suprafață de 1500 mp;  ___________________ având categoria de folosință arabil în suprafață de 1500 mp; ___________________/10 având categoria de folosință fânețe în suprafață de 1500 mp; ____________________ având categoria de folosință fânețe în suprafață de 1500 mp.  în caz contrar, prezenta hotărâre ține loc de contract autentic de vânzare-cumpărare.
Fără cheltuieli de judecată.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII
DECIDE
 
Admite apelul declarat de reclamantul M___ D_____-C_______, împotriva Sentinței civile nr. 81 din 11.02.2015 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXXX al  Judecătoriei Huedin, pe care o anulează și respinge excepția inadmisibilității și admite acțiunea civilă formulată de reclamantul M___ D_____-C_______ CNP xxxxxxxxxxxxx cu domiciliul procesul ales la cabinet avocat G___ C______ F_________ cu sediul în Huedin __________________.3, jud.Cluj în contradictoriu cu pârâții M___ T_____ CNP xxxxxxxxxxxxx cu domiciliul în com.Negreni _________________, jud.cluj și A______ D___-L____ CNP xxxxxxxxxxxxx cu domiciliul în Florești ________________, jud.Cluj și în consecință: 
Dispune  suplimentarea masei succesorale după def.A______ A__  dec. la data de 04.08.2009 cu   terenurile din  Titlul de proprietate nr. nr.3130/1532/21.01.2004 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, respectiv  ____________________/3 având categoria de folosință arabil în suprafață de 2000 mp.; ___________________ având categoria de folosință arabil în suprafață de 1500 mp;  ___________________ având categoria de folosință arabil în suprafață de 1500 mp; ___________________/10 având categoria de folosință fânețe în suprafață de 1500 mp; ____________________ având categoria de folosință fânețe în suprafață de 1500 mp. ,moștenitoare fiind pârâta A_______ D___-L____ în calitate de fiică, și dispune predarea moștenirii către aceasta.
Obligă pe pârâții M___ T_____ și A______ D___-L____ să încheie cu reclamantul M___ D_____-C_______  contract autentic de vânzare-cumpărare asupra terenurile din  Titlul de proprietate nr. nr.3130/1532/21.01.2004 eliberat de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, respectiv  ____________________/3 având categoria de folosință arabil în suprafață de 2000 mp.; ___________________ având categoria de folosință arabil în suprafață de 1500 mp;  ___________________ având categoria de folosință arabil în suprafață de 1500 mp; ___________________/10 având categoria de folosință fânețe în suprafață de 1500 mp; ____________________ având categoria de folosință fânețe în suprafață de 1500 mp.  în caz contrar,prezenta hotărâre ține loc de contract autentic de vânzare-cumpărare.
Fără cheltuieli de judecată.
Decizia este definitivă.
Pronunțată în ședința publică din data de 18 iunie 2015.   
Președinte,
C_____-A___ C_________
 
Judecător,
C______-V_______ B_____
 
Grefier,
C______-G________ H_______
 
   
 
 
 
 
Red. C.C./ Dact C.H.
5 ex./ 25 iunie 2015
Jud. fond. C____ T____- Judecătoria Huedin
 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro

succesiune 


Dosar nr. XXXXXXXXXXXX
 
R O M Â N I A
TRIBUNALUL CLUJ
SECȚIA CIVILĂ
Cod operator de date cu caracter personal 3184
 
DECIZIA CIVILĂ Nr. 581/A/2015
Ședința publică din 05 Iunie 2015
Completul constituit din:
PREȘEDINTE O___ R_____ G______
JUDECĂTOR R_____ E________ G___
GREFIER G_______-C_______ Ț_____
 
Pe rol fiind judecarea apelului declarat de reclamanții apelanți C___ I___ P____ și C___ N_______ V______ împotriva Sentinței civile nr. 18/20.01.2015, pronunțată în dosarul civil nr. XXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Huedin, privind și pe intimat S____ I____, având ca obiect succesiune.
La apelul nominal făcut în ședința publică se prezintă reprezentanta apelanților, d-na avocat G___ C______ F_________, lipsă fiind intimata.
Procedura de citare este legal îndeplinită.
S-a făcut referatul cauzei, după care se constată că apelul este declarat în termen legal, este legal timbrat și s-a parcurs procedura prealabilă.
Reprezentanta apelanților arată că nu mai are de formulat alte cereri.
Nemaifiind alte cereri de formulat în probațiune, instanța declară închise dezbaterile și acordă cuvântul asupra apelului.
Reprezentanta apelanților solicită admiterea apelului astfel cum a fost formulat, schimbarea în integralitate a sentinței pronunțate de instanța de fond, în sensul admiterii acțiunii. În susținerea poziției procesuale invocă prevederile art. 193 alin. 3 C.pr.civ. De asemenea, apreciază că prevederile Legii nr. 17/2014 nu sunt incidente în cauză, întrucât contractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat anterior intrării în vigoare a acesteia, prin urmare nu retroactivează. Totodată depune la dosar hotărâri pronunțate de Judecătoria G_____ și Cluj-N_____.
Instanța reține cauza în pronunțare.
     
INSTANȚA
 
Asupra cauzei de față, constată următoarele:
Reține că prin Sentința civilă din 20 ianuarie 2015, pronunțată în dosar nr. XXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Huedin, a fost admisă excepția inadmisibilității cererii, invocată din oficiu și pe cale de consecință a fost respinsă  cererea de chemare în judecată formulată de către reclamanții C___ I___ P____ și soția C___ N_______-V______, în contradictoriu cu pârâta S____ I____.
Pentru a pronunța această hotărâre, instanța a reținut faptul că cererea a avut două petite, respectiv suplimentare masă succesorală și acțiune prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare.
Pentru ca reclamanții să justifice însă interes pentru petitul privitor la suplimentarea masei succesorale, în speță, trebuia să fie admisibilă acțiunea prin care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de contract autentic de vânzare-cumpărare.
Potrivit art. 248 al. 1 Noul cod procedură civilă, instanța a fost obligată să se pronunțe cu prioritate asupra excepțiilor de procedură care fac de prisos cercetarea în fond a cauzei.
Potrivit disp. art. 192 NCPC, pentru apărarea drepturilor și intereselor sale legitime, orice persoană se poate adresa justiției prin sesizarea instanței competente cu o cerere de chemare în judecată.
Dreptul de a  sesiza instanța nu constituie însă un drept absolut, fiind compatibil cu limitări implicite aplicate de către stat, în măsura în care acestea nu restrâng accesul recunoscut unei persoane la o instanță, astfel încât dreptul în discuție să fie atins în însăși substanța sa, cu excepția situațiilor în care limitările urmăresc un scop legitim și există un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele folosite și scopul urmărit.
Dreptul liberului acces la justiție, consacrat de art. 21 Constituție și prev de art. 6 paragraf  1 CEDO nu este unul absolut, ci trebuie să fie unul efectiv, deoarece Convenția apără drepturi concrete și efective, nu drepturi teoretice și iluzorii, astfel cum a statuat CEDO în Cauza Artico împotriva Italiei din 13 mai 1980.
Sub acest aspect, jurisprudența  a constatat  că  CEDO recunoaște că una dintre limitările dreptului de acces la o instanță vizează reglementarea condițiilor procedurale ale acțiunii în justiție ( cauza Golder și cauza Stubbings  împotriva Marii Britanii ), printre aceste restricții regăsindu-se și dispozițiile legale prev. de art. 194-196 NCPC, care vizează condițiile de promovare a unei acțiuni în justiție și care se circumscriu condițiilor unei proceduri corecte, întemeiată pe o lege rezonabilă - este drept o procedură diferită de cea de până acum  - și care asigură dreptul reclamantului, ca cetățean al statului, la un proces echitabil,  după cum a apreciat și instanța europeană prin Hotărârea Malhous c. Cehia din data de 12.07.2001.
Cererea de chemare în judecată, astfel cum este reglementată potrivit dispozițiilor Noului cod de procedură civilă,  trebuie să îndeplinească o ________ condiții intrinseci, prevăzute în cuprinsul art. 194 NCPC, precum și unele condiții extrinseci, cum este și aceea a parcurgerii unei proceduri prealabile.
Articolul 193 NCPC vizează obligativitatea îndeplinirii, în cazurile expres prevăzute de lege, a unei proceduri prealabile sesizării instanței cu soluționarea cererii de chemare în judecată. Dovada efectuării unei atare proceduri trebuie anexată cererii de chemare în judecată.
În acest caz, neîndeplinirea procedurii prealabile putea să fi invocată atât de către pârât, cât și de către instanță din oficiu.
Excepția inadmisibilității, în speță, este o excepție de ordine publică, procedura prealabilă instituită vânzării imobilelor-teren extravilan fiind o procedură care apără interese generale.
În speță, acțiunea în prestație tabulară a vizat pronunțarea de către instanța de judecată a unei hotărâri care să țină loc de act autentic pentru vânzarea unui teren în suprafață de 2800 mp., identificat în TP nr. xxxxx eliberat la data de 01.10.2010 de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, prin __________________/1, teren care a făcut obiectul promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare încheiate la data de 19.04.2010.
Articolul 5 din Legea  17/2014 prevedea că în toate cazurile în care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să ține loc de contract de vânzare-cumpărare, acțiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legea  287/2009 rep., cu modificările ulterioare și ale legislației în materie, precum și dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 3,4 și 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal și în cartea funciară.
În speță, potrivit mențiunilor cuprinse în TP nr. xxxxx eliberat la data de 01.10.2010, terenul în suprafață de 2800 mp. identificat prin __________________/1 era situat în extravilan, iar potrivit certificatului eliberat de către OCPI Cluj sub nr. xxxxx/28.08.2014, acest teren nu a putut fi identificat ca fiind înscris în cartea funciară, acest imobil fiind evidențiat prin ____________________ prin număr cadastral/topografic.
Raportat la dispozițiile legale menționate anterior, o condiție esențială pentru admisibilitatea unei acțiuni în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare o reprezenta înscrierea prealabilă a imobilului în cartea funciară.
În speță, imobilul nu a fost identificat ca fiind înscris în cartea funciară, iar lipsa înscrierii nu reprezenta  altceva decât o îngrădire legală, ex lege, a exercitării dreptului la acțiunea în cauză, care a atras inadmisibilitatea acesteia.
Potrivit disp. art. 4 alin. 1 din Legea  17/2014 prevăd că înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prev. de Legea  287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, prin ADS, în această ordine, la preț și în condiții egale.
În speță, nu s-a făcut dovada respectării dreptului de preemțiune, ca și procedură prealabilă formulării cererii de chemare în judecată.
Este adevărat, în speță, antecontractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat anterior apariției Legea nr. 17/2014 însă, fiind vorba de o situație facta pendentia, câtă vreme valorificarea antecontractului se face după _____________________ Legii nr.17/2014, înseamnă că în prealabil introducerii acțiunii prin care s-a solicitat  pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, imobilul ce face obiectul antecontractului trebuie înscris la rolul fiscal și în cartea funciară și trebuie îndeplinită procedura privitoare la exercitarea dreptului de preemțiune dacă imobilul este un teren extravilan.
Având în vedere considerentele expuse, excepția inadmisibilității cererii a fost admisă, iar cererea de chemare în judecată a fost respinsă în integralitate, având în vedere faptul că, în ipoteza inadmisibilității acțiunii în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare, reclamanții nu  au justificat  interes în cererea privind suplimentarea masei succesorale. 
Împotriva acestei hotărâri au declarat apel reclamanții C___ I___ P____ și soția C___ N_______-V______ , prin care au solicitat instanței  să dispună admiterea apelului și schimbarea în integralitate a sentinței civile  în baza dispozițiilor art. 480 alin. (2) NCPC în sensul admiterii ei.
În motivarea apelului, reclamanții au  arătat că la data de 19.04.2010 au cumpărat de la intimata S____ I____ o parcelă teren situată în extravilanul localității Huedin, jud. Cluj, înscrisă în TP nr. xxxxx eliberat la data de 01.10.2010 de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, prin __________________/1 având categoria de folosință fâneața, în suprafață de 2800 mp, cu vecinătățile: la N - Mates N., la E - drum, la S - drum, la V - C___ T.
La data de 18.09.2014, apelanții au susținut că au înregistrat la Judecătoria Huedin cererea de chemare în judecată prin care au solicitat suplimentarea masei succesorale după mama intimatei și pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic, având în vedere că intimata nu a făcut demersuri pentru  intabularea în CF a dreptului său de proprietate.
Contractul a fost încheiat cu respectarea prevederilor legale în materie, respectiv art. 1294 și următoarele din Vechiul Cod Civil.
Cererea de chemare în judecată formulată de apelanți a fost respinsă de instanța de fond, în cauză instanța invocând din oficiu excepția inadmisibilității acțiunii, reținându-se neîndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 3,4 și 9 din Legea nr. 17/2014.
Apelanții au susținut faptul că având în vedere că în procedura regularizării cererii de chemare în judecată,  instanța  de judecată nu le-a  solicitat să îndeplinească procedura prevăzută de art.  3,4 și 9 din Legea nr. 17/2014, aceștia au considerat  că prevederile Legii nr. 17/2014 nu mai puteau fi invocate în cursul dezbaterilor de instanța de judecată, cu atât mai mult cu cât neparcurgerea acestei proceduri ar fi putut fi invocată doar de către pârâta din cauză, și nu de către instanța de judecată, astfel cum prevedea  art. 193 alin. (2) NCPC.
Or, pârâta a depus la dosar întâmpinare prin care a învederat instanței de judecată faptul că recunoaște  transmiterea către apelanți a dreptului de proprietate asupra parcelei de teren în litigiu, fiind de acord cu solicitările apelanților  și cu probele propuse.
Pârâta nu a invocat nici o excepție în cauză, astfel că excepția inadmisibilității nu putea să fie invocată de instanța de judecată ca urmare a neparcurgerii unei proceduri prealabile, deoarece conform prevederilor art. 193 alin. (3) instanța poate să invoce din oficiu neparcurgerea unei proceduri prealabile doar în cauzele cu dezbaterea procedurii succesorale, când trebuie atașată cererii de chemare în judecată o încheiere emisă de notatul public.
La termenul de judecată din data de 20.01.2014 când instanța a pus în discuție parcurgerea procedurii prevăzută de Legea nr. 17/2014, apelanții au considerat că nu le mai putea solicita acte noi în dosar cât timp dosarul era de mult timp trecut de procedura regularizării prevăzută de art. 200 NCPC
Apelanții au considerat că în cauză nu sunt incidente prevederile Legii 17/2014, cât timp antecontractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu mult timp înainte, la data de 19.04.2010, iar legea a intrat în vigoare abia la data de 12 aprilie 2014.
Legea nr. 17/2014 este aplicabilă doar contractelor de vânzare-cumpărare al căror obiect îl formează terenuri agricole situate în extravilanul localităților și care s-au încheiat începând cu data de 12.04.2014.
Conform principiului neretroactivității legii civile, nici Legea nr. 17/2014 nu poate să retroactiveze și să se aplice contractelor care nu au fost încheiate sub imperiul acesteia, ci cu mult timp în urmă, sub imperiul vechiului Cod Civil.
În speță, apelanții au folosit terenul începând cu data încheierii antecontractului de vânzare-cumpărare, respectiv 19.04.2010, dată de la care apelanții erau proprietarii parcelei de teren în litigiu, iar pârâta a încasat, tot atunci, prețul stipulat.
Apelanții au considerat că pârâta nu putea să vândă a doua oară ___________________ litigiu și sa facă publicația de vânzare.
Iar atunci care ar fi soluția în speță, în situația care pârâta ar parcurge procedura prevăzută de Legea nr. 17/2014 și un vecin și-ar exprima intenția de a cumpăra.
Apelanții și-au pus un semn de întrebare dacă nu cumva pârâta ar săvârși  infracțiunea de înșelăciune dacă ar vinde terenul vecinului având în vedere că aceasta nu îl mai folosește și că a încasat odată prețul pentru acel teren de la apelanți.
Apelanții au considerat că pârâta nu mai poate să vândă terenul în litigiu unor alte persoane, tocmai pentru securitatea și stabilitatea circuitului civil, în caz contrar ar avea loc un „haos” toți cei care au vândut în ultimii aproape 25 de ani terenuri în extravilan și nu au fost întăbulate pe cumpărători ar însemna că pot vinde încă o dată  acele terenuri deși nu le mai folosesc și de regulă, nu mai figurează cu acele terenuri de mult timp în registrul agricol.
Apelanții au menționat  că, de regulă, toți cei care au cumpărat terenuri agricole prin contracte de vânzare-cumpărare sub semnătură privată, s-au prezentat cu ele la primărie și și-au deschis rol fiscal, iar imobilele au fost radiate de pe vechii proprietari.
Apelanții au susținut  că, practic, este imposibil de parcurs această procedură în cazul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate anterior intrării în vigoare a legii, cu atât mai mult cu cât, ca și în prezenta speță, titularul din TP este decedat și pârâta nu a cuprins în certificatul de moștenitor terenul în litigiu.
Dacă moștenitorii celor care au înstrăinat în trecut terenuri agricole nu mai doresc să parcurgă toată această procedură pentru a încheia cu vechii cumpărători contracte de vânzare-cumpărare autentice, rezultă că, toate acele terenuri agricole nu vor mai putea fi  intabulate în viitor în cartea funciară.
Datorită faptului că vânzătorul a refuzat să se prezinte la notariat, cumpărătorul nu va putea să mai intabuleze dreptul său de proprietate în cartea funciară pentru că nu are nicio pârghie juridică prin care să obțină o hotărâre juridică care să țină loc de consimțământul vânzătorului, deși vânzătorul a predat bunul și a încasat integral prețul.
Principiul neretroactivității legii civile, este de rang constituțional și are o valoare absolută, în sensul că legiuitorul nu poate institui nicio derogare, și semnifică faptul că legea civilă se aplică tuturor situațiilor juridice născute după ______________________, iar nu situațiilor juridice trecute, consumate, (facta praeteria).
În mod corelativ principiul aplicării imediate a legii noi de la data intrării acesteia în vigoare, se aplică tuturor actelor, faptelor și situațiilor juridice viitoare (facta futura), actelor, situațiilor și faptelor în curs de constituire, modificare sau stingere începând cu această dată.
Cu alte cuvinte aplicarea imediată a legii noi semnifică faptul că o situație juridică produce acele efecte juridice care sunt prevăzute de legea în vigoare la data constituirii ei.
Interpretarea Legii nr. 17/2014 în sensul că aceasta are efect retroactiv dă naștere în practică la situații inechitabile, deoarece o persoană care și-a validat contractul prin instanță în cursul anului 2014, deși a fost încheiat sub imperiul vechiului Cod Civil a obținut o hotărâre judecătorească care  ține loc de act autentic, pe când cei ce au formulat în anul 2015 aceeași solicitare nu mai au posibilitatea să obțină o astfel de hotărâre judecătorească.
În subsidiar, apelanții au precizat că  dacă  instanța de apel a  considerat că în speță sunt incidente prevederile art. 3,4 și 9 din Legea nr. 17/2014, în ceea ce privește petitul de validare a vânzării,aceștia au solicitat, să se constatate  că această lege nu își găsește aplicabilitate în materia succesiunilor, acțiunea fiind admisibilă în parte, în ceea ce privește petitul de suplimentare a masei succesorale după defuncta Czucza E_______, decedată la data de 08.06.2001, constatată prin certificatul de moștenitor nr. 130 eliberat la data de 23.11.2005 de BNP Asociați „M______”, cu ___________________ litigiu.
Apelanții au precizat că au un interes născut, legitim și actual pentru a solicita dezbaterea acestei mase succesorale pe calea acțiunii oblice având în vedere pasivitatea pârâtei care nu a făcut nici un demers pentru a-și intabula în cartea funciară dreptul său de proprietate asupra terenului cu titlu de moștenire după defuncta sa mamă.
Astfel, apelanții au solicitat  admiterea în parte a acțiunii, în ceea ce privește petitul 1 din cererea de chemare în judecată, respectiv, să se dispună suplimentarea masei succesorale rămasă după defuncta Czucza E_______, decedată la data de 08.06.2001 constatată prin certificatul de moștenitor nr. 130 eliberat la data de 23.11.2005 de BNP Asociați „M______", cu parcela de teren __________________/1 înscrisă în TP nr. xxxxx eliberat la data de 01.10.2010 de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, având categoria de folosință finețe, în suprafață de 2800 mp, cu vecinătățile: la N - Mates N., la E - drum, la S - drum, la V - C___ T.
Pentru toate aceste motive, apelanții au solicitat admiterea apelului declarat așa cum a fost formulat, având convingerea că instanța de apel va îndrepta orice aplicare greșită a legii în raport cu particularitățile situației de fapt.
În drept au fost invocate  prevederile art. 466 și urm NCPC, art. 996-1001 NCPC, art. 451-455 NCPC.
Intimata S____ I____ a formulat întâmpinare, prin care a solicitat admiterea apelului formulat în cauză de apelanți și pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, deoarece intimata a susținut că este în vârstă și starea actuală de sănătate nu îi permite deplasări la distanțe mari, solicitând totodată   judecarea cauzei și în lipsă ei de la dezbateri.
În motivarea poziției sale procesuale, intimata a arătat că a adus la cunoștința instanței de judecată că i-a  fost comunicat apelul formulat în cauză, fiind de acord cu admiterea acestuia, apelanții fiind îndreptățiți să se intabuleze asupra parcelei de teren în litigiu.
Intimata, a menționat că a înstrăinat apelanților prin contractul de vânzare-cumpărare sub semnătură privată perfectat la data de 19.04.2010 terenul înscris în TP nr. xxxxx eliberat la data de 01.10.2010 de Comisia Județeană pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Cluj, prin __________________________ categoria de folosință fâneață, în suprafață de 2800 mp, cu vecinătățile: la N -Mates N., la E - drum, la S - drum, la V - C___ T.,  că a  încasat integral prețul și este de acord ca să se pronunțe în cauză o hotărâre judecătorească care să țină loc de act autentic.
Intimata a considerat că sentința civilă nr. 18/20.01.2015 pronunțată în dosarul nr. XXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Huedin este nelegală și netemeinică deoarece la data încheierii contractului de vânzare-cumpărare nu erau în vigoare prevederile Legii nr. 17/2014.
Intimata  a precizat că nu a invocat prin întâmpinarea depusă la dosarul de fond prevederile Legii nr. 17/2014 și nici nu a dorit să le invoce nici în fața instanței de apel, considerând că instanța de judecată nu mai putea să invoce aceste prevederi la ultimul termen de judecată, termen la care era  foarte departe de etapa procedurii prealabile în cauză, când cererea de chemare în judecată fusese deja regularizată.
În cauză nu sunt incidente prevederile Legii nr.17/2014, cât timp antecontractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat cu mult timp înainte, la data de 19.04.2010, iar legea a intrat în vigoare abia la data de 12 aprilie 2014. Legea nr. 17/2014 este aplicabilă doar contractelor de vânzare-cumpărare al căror obiect îl formează terenuri agricole situate în extravilanul localităților și care s-au încheiat începând cu data de 12.04.2014.
Conform principiului neretroactivității legii civile, nici Legea nr. 17/2014 nu poate să retroactiveze și să se aplice contractelor care nu au fost încheiate sub imperiul acesteia, ci cu mult timp în urmă, sub imperiul vechiului Cod Civil.
Intimata, a susținut că nu este deloc legal și nici moral ceea ce a solicitat instanța de fond, și anume să se facă  procedura de vânzare a terenului la câțiva ani după ce intimata l-a  vândut deja, să mai înstrăineze încă o dată terenul pe care nu îl mai folosea și pe care nu îl mai avea în posesie, aceste solicitări sunt cel puțin absurde.
Prin răspunsul la întâmpinare formulat de către apelanții C___ I___ P____ și soția C___ N_______-V______, au solicitat instanței admiterea apelului declarat în cauză, deoarece așa cum a arătat și intimata, în cauză nu sunt incidente prevederile art. 3,4 și 9 din Legea nr. 17/2014.
În motivare, apelanții au arătat că excepția prematurității nu putea să fie invocată de instanța de fond, atât timp cât intimata nu a invocat-o, ca urmare a neparcurgerii unei proceduri prealabile, deoarece conform prevederilor art. 193 alin. (3) NCPC instanța poate să invoce din oficiu neparcurgerea unei proceduri prealabile doar în cauzele cu dezbaterea procedurii succesorale, când trebuie atașată cererii de chemare în judecată o încheiere emisă de notarul public.
Legea nr. 17/2014 este aplicabilă doar contractelor de vânzare-cumpărare al căror obiect îl formează terenuri agricole situate în extravilanul localităților și care s-au încheiat începând cu data de 12.04.2014.
Apelanții au precizat că au  un interes născut, legitim și actual pentru a solicita dezbaterea acestei mase succesorale pe calea acțiunii oblice având în vedere pasivitatea pârâtei care nu a făcut nici un demers pentru a-și intabula în cartea funciară dreptul său de proprietate asupra terenului cu titlu de moștenire după defuncta sa mamă.
Pentru toate aceste considerente, apelanții au solicitat admiterea apelului formulat în cauză ținând cont și de practica instanțelor de judecată din raza Curții de Apel Cluj, care admit și în prezent cereri de chemare în judecată care au ca obiect prestație tabulară pentru terenuri situate în extravilanul localităților, în acest sens, apelanții au anexat  și practică judiciară.
Analizând apelul prin prisma motivelor invocate, a actelor și lucrărilor dosarului, tribunalul reține următoarele: 
Din înscrisurile probatorii depuse la dosarul de fond, tribunalul reține că prin titlul de proprietate nr.xxxxx/1.10.2010 numitei Czucza E_______ i s-a reconstituit dreptul de proprietate asupra unui teren în suprafață de 2.800 mp identificat în __________________/1.
La data de 19.04.2010, intimata pârâtă S____ I____ a încheiat cu apelanții reclamanți un contract de vânzare-cumpărare sub semnătură privată cu privire la imobilul teren în suprafață de 2.800 mp identificat în __________________/1, prețul de vânzare fiind de 2.000 lei.
Totodată, se reține că pentru a justifica calitatea procesuală pasivă a pârâtei s-a depus la dosar copie de pe certificatul de moștenitor nr.130 emis la data de 23.11.2005 de către BNP Asociați „M______”, din care rezultă că intimata pârâtă este în calitate de fiică unic moștenitor al titularei din titlul de proprietate – def. Cz E_______.
În cauză, finalitatea urmărită de către apelanți prin promovare cererii de chemare în judecată este cea de pronunțare de către instanța de judecată a unei hotărâri care să țină loc de act autentic pentru vânzarea unui teren în suprafață de 2800 mp înscris în titlul de proprietate nr. xxxxx/1.10.2010 identificat în __________________/1, teren care a făcut obiectul promisiunii sinalagmatice de vânzare-cumpărare încheiate la data de 19.04.2010.
În ce privește Legea nr.17/2014, se reține că aceasta cuprinde reglementări aplicabile vânzării-cumpărării terenurilor agricole din extravilan.
Astfel, în cuprinsul art. 5 din Legea nr.17/2014 se stabilește că în toate cazurile în care se solicita pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să ține loc de contract de vânzare-cumpărare, acțiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legea nr.287/2009 rep., cu modificările ulterioare și ale legislației în materie, precum și dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 3, 4 și 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal și în cartea funciară.
Așa cum a reținut și prima instanță, terenul în litigiu, în suprafață de 2800 mp înscris în titlul de proprietate nr. xxxxx eliberat la data de 01.10.2010, identificat prin _________________________ situat în extravilan.
Din certificatul eliberat de către OCPI Cluj sub nr. xxxxx/28.08.2014, depus la fila 14 dosar fond, acest teren nu a putut fi identificat ca fiind înscris în cartea funciară, acest imobil fiind evidențiat prin ____________________  număr cadastral/topografic.
Văzând dispozițiile legale enunțate mai sus, tribunalul constată că în mod corect a reținut prima instanță că o condiție esențială pentru admisibilitatea unei acțiuni în pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract de vânzare-cumpărare o reprezenta înscrierea prealabilă a imobilului în cartea funciară.
Ori, în speță, imobilul nu a fost identificat ca fiind înscris în cartea funciară, iar lipsa înscrierii nu reprezenta altceva decât o îngrădire legală, ex lege, a exercitării dreptului la acțiunea în cauză, care a atras inadmisibilitatea acesteia.
Mai mult, conform art. 4 alin. 1 din Legea nr.17/2014 înstrăinarea, prin vânzare, a terenurilor agricole situate în extravilan se face cu respectarea condițiilor de fond și de formă prev. de Legea  287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și a dreptului de preemțiune al coproprietarilor, arendașilor, proprietarilor vecini, precum și al statului român, prin ADS, în această ordine, la preț și în condiții egale.
Și în acest sens, din înscrisurile depuse la dosar, apare că prima instanță în mod corect a reținut că în cauză nu s-a făcut dovada respectării dreptului de preemțiune, ca și procedură prealabilă formulării cererii de chemare în judecată.
În ce privește aplicabilitatea Legii nr.17/2014, tribunalul reține că acest act normativ prevede norme de procedură de imediată aplicare. Astfel, nu se poate susține că în cauză, aplicând prevederile imperative ale Legii nr.17/2014 prima instanță a aplicat retroactiv aceste dispoziții legale, ci dimpotrivă întrucât antecontractul de vânzare-cumpărare se urmărește a fi valorificat în instanță după _____________________ Legii nr.17/2014, este necesar a fi îndeplinite condițiile impuse de act normativ.
Astfel, se reține că în speță, antecontractul de vânzare-cumpărare a fost încheiat anterior apariției Legea nr. 17/2014 însă, câtă vreme valorificarea antecontractului se face după _____________________ Legii nr.17/2014, înseamnă că în prealabil introducerii acțiunii prin care s-a solicitat pronunțarea unei hotărâri judecătorești care să țină loc de act autentic de vânzare-cumpărare, imobilul ce face obiectul antecontractului trebuie înscris la rolul fiscal și în cartea funciară și trebuie îndeplinită procedura privitoare la exercitarea dreptului de preemțiune, dacă imobilul este un teren extravilan.
De asemenea, tribunalul reține că în motivele de apel, apelanții au susținut că având în vedere că în procedura regularizării cererii de chemare în judecată, instanța de judecată nu le-a solicitat să îndeplinească procedura prevăzută de art.  3,4 și 9 din Legea nr. 17/2014, au considerat că prevederile Legii nr. 17/2014 nu mai puteau fi invocate în cursul dezbaterilor de instanța de judecată, cu atât mai mult cu cât neparcurgerea acestei proceduri ar fi putut fi invocată doar de către pârâta din cauză, și nu de către instanța de judecată, astfel cum prevedea art. 193 alin. (2) NCPC.
În acest sens, tribunalul reține că în procedura de regularizare a cererii introductive de instanță, completul investit cu soluționarea cauzei are de verificat dacă cererea îndeplinește condițiile prevăzute de art. 194-197 NCPC, așa cum în mod expres prevede art. 200 alin.1 NCPC, ori parcurgerea unei proceduri prealabile sesizării instanței este reglementată la art. 193 NCPC.
Pe de altă parte, este corectă susținerea apelanților conform căreia lipsa parcurgerii unei proceduri prealabile poate fi invocată doar de către pârât prin întâmpinare, însă în speță nu este vorba de parcurgerea vreunei proceduri prealabile sesizării instanței, ci de o condiție suplimentară stabilită imperativ de dispozițiile Legii nr.17/2014 pentru exercitarea dreptului la acțiune, alături de cele reglementate de art. 32 NCPC.
Ori, în lipsa îndeplinirii vreuneia din condițiile de exercițiu al acțiunii, instanța este în drept a invoca din oficiu, în orice stadiu procesual, excepția inadmisibilității acțiunii, raportat la prevederile art. 32 și 248 NCPC.
Așa cum a reținut și prima instanță dreptul de a sesiza instanța nu constituie însă un drept absolut, fiind compatibil cu unele limitări aplicate de către stat, în măsura în care acestea nu restrâng accesul unei persoane la o instanță, astfel încât dreptul în discuție să fie atins în însăși substanța sa, cu excepția situațiilor în care limitările urmăresc un scop legitim și există un raport rezonabil de proporționalitate între mijloacele folosite și scopul urmărit.
Dreptul liberului acces la justiție, consacrat de art. 21 Constituție și prev de art. 6 paragraf  1 CEDO nu este absolut, ci trebuie să fie unul efectiv, deoarece Convenția apără drepturi concrete și efective, nu drepturi teoretice și iluzorii, astfel cum a statuat CEDO în Cauza Artico împotriva Italiei din 13 mai 1980.
Mai mult, jurisprudența CEDO recunoaște că una dintre limitările dreptului de acces la o instanță vizează reglementarea condițiilor procedurale ale acțiunii în justiție ( cauza Golder și cauza Stubbings  împotriva Marii Britanii ), printre aceste restricții regăsindu-se și dispozițiile legale prev. de art. 194-196 NCPC, care vizează condițiile de promovare a unei acțiuni în justiție și care se circumscriu condițiilor unei proceduri corecte, întemeiată pe o lege rezonabilă.
Cererea de chemare în judecată, astfel cum este reglementată potrivit dispozițiilor Noului cod de procedură civilă,  trebuie să îndeplinească o ________ condiții intrinseci, prevăzute în cuprinsul art. 194 NCPC, precum și unele condiții extrinseci, cum este și aceea a îndeplinirii condițiilor impuse imperativ de Legea nr.17/2014.
În ce privește susținerea apelanților conform căreia au considerat că pârâta nu putea să vândă a doua oară ___________________ litigiu și sa facă publicația de vânzare, trebuie analizat în ce măsură convenția intervenită între părți a avut sau nu efect translativ de proprietate.
În acest sens, practica constată a instanțelor de judecată a stabilit că un contract de vânzare-cumpărare sub semnătură privată având ca obiect un imobil teren cu sau fără construcții, este nul absolut ca act de vânzare pentru neîndeplinirea formei autentice prevăzută ad validitatem de dispozițiile art. 2 din Titlul X din Legea nr.245/2005, însă în baza principiului conversiunii actelor juridice, un astfel de contract are valoarea unui antecontract de vânzare-cumpărare, deci de o promisiune sinalagmatică de înstrăinare prin care în sarcina părților se naște obligația de a face orice demers pentru perfectarea actului în formă autentică.
Cu privire la solicitarea din subsidiar a apelanților, în sensul că dacă instanța de apel consideră că în speță sunt incidente prevederile art. 3,4 și 9 din Legea nr. 17/2014, în ceea ce privește petitul de validare a vânzării, au solicitat să se constate că această lege nu își găsește aplicabilitate în materia succesiunilor, acțiunea fiind admisibilă în parte, în ceea ce privește petitul de suplimentare a masei succesorale după defuncta Cz E_______, decedată la data de 08.06.2001, constatată prin certificatul de moștenitor nr. 130 eliberat la data de 23.11.2005 de BNP Asociați „M______”, cu ___________________ litigiu.
Desigur că nu se poate contesta că apelanții au un interes născut, legitim și actual pentru a solicita dezbaterea acestei mase succesorale pentru ca intimata pârâtă să devină proprietar asupra imobilului în litigiu, însă această solicitare nu poate fi primită întrucât pe de o parte finalitatea acțiunii promovată de apelanți este cea de a obține o hotărâre care să țină loc de act autentic de înstrăinare, iar pe de altă parte nu au făcut dovada pasivității intimatei pârâte, în sensul notificării acesteia pentru a se prezenta la notar pentru perfectarea actului în formă autentică, iar aceasta să fi refuzat.
Dimpotrivă, atât în fața instanței de fond, cât și în fața instanței de apel, intimata pârâtă a depus întâmpinare prin care a arătat că este de acord cu admiterea acțiunii, punându-se în discuție chiar caracterul contencios al prezentei cauze. 
Având în vedere considerentele de mai sus, tribunalul reține că soluția primei instanțe este corectă și legală, urmând ca în temeiul art. 466 și urm. NCPC să respingă ca nefondat apelul declarat de C___ I___ P____ și C___ N_______ V______ împotriva sentinței civile nr.18/20.01.2015  pronunțată în dosarul civil nr.XXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Huedin, pe care o menține în întregime.
Văzând dispozițiile art. 453 NCPC coroborate cu art. 9 NCPC, tribunalul va lua act că în cauză nu s-au solicitat cheltuieli de judecată.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
D E C I D E :
 
Respinge ca nefondat apelul declarat de C___ I___ P____ și C___ N_______ V______ împotriva sentinței civile nr.18/20.01.2015  pronunțată în dosarul civil nr.XXXXXXXXXXXX al Judecătoriei Huedin, pe care o menține în întregime.
Fără cheltuieli de judecată.
Definitivă.
Pronunțată în ședința publică de la 05 Iunie 2015.
 
PREȘEDINTE JUDECĂTOR
O___ R_____ E________ G___
 
 
GREFIER
G_______ C_______ Ț_____
 
 
 
 
G.Ț. 08 Iunie 2015
Red. R.E.G./Tehnored. S.A.G./5 ex. – 23.06.2015
Judecător fond: L______ E____-M___ - Judecătoria Huedin
 
 
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.roprestaţie tabulară


R O M Â N I A
TRIBUNALUL CLUJ
SECȚIA CIVILĂ
Dosar nr. XXXXXXXXXXXXX
Cod operator de date cu caracter personal 3184
 
SENTINȚĂ CIVILĂ Nr. 443/2014
Ședința publică de la 26 Septembrie 2014
Completul compus din:

 
Pe rol se află judecarea cauzei Civil privind pe reclamant T__&C______ S.R.L. PRIN LICHIDATOR, CABINET INDIVIDUAL INSOLVENȚĂ C___ L____ și pe pârât N____ C_______, având ca obiect obligație de a face.
La apelul nominal făcut în cauză se constată lipsa părților.
Procedura este legal îndeplinită.
Se constată că dezbaterea pe fond a cauzei a avut loc în ședința publică din data de 19 septembrie 2014, când părțile au pus concluzii prin reprezentanți conform încheierii din acea zi, încheiere care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 
INSTANȚA
 
Prin cererea de chemare în judecată, înregistrată pe rolul Tribunalului Cluj sub nr. dosar XXXXXXXXXXXXX, reclamanta T__&C______ S.R.L. prin lichidator, Cabinet Individual Insolvență C___ L____, a chemat în judecată pârâta N____ C_______, solicitând instanței ca prin hotărârea ce se va pronunța să se dispună obligarea pârâtei să încheie cu reclamanta act autentic de vânzare cumpărare cu privire la imobilul situat în extravilanul localității G_______ înscris în CF xxxxx Feleacu, nr. cadastral xxxxx, în caz contrar hotărârea să țină loc de act autentic de vânzare cumpărare, să se dispună intabularea  dreptului de proprietate al reclamantei în CF cu cheltuieli de judecată.
În motivare se arată că între părți s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare a imobilului în suprafață de 5800 mp, înscris în CF xxxxx Feleacu, pentru prețul de 75.000 euro, achitat la 05.07.2012. Posesia terenului a fost predată.
Împotriva societății a fost deschisă procedura falimentului și până la această dată nu a avut loc transferul dreptului de proprietate.
În drept au fost invocate prevederile art. 1669 Cod civil, art. 885 Cod civil, art. 194 și 453 Cod proc. civilă.
Pârâta legal citată nu a depus întâmpinare.
Analizând actele și lucrările dosarului, instanța reține următoarele:
Între părți s-a încheiat un antecontract de vânzare-cumpărare a imobilului în suprafață de 5800 mp, înscris în CF xxxxx Feleacu, pentru prețul de 75.000 euro. Prețul a fost achitat anterior încheierii antecontractului.
Promitenta vânzătoare s-a obligat să se prezinte la notarul public în vederea încheierii actelor în formă autentică la data stabilită de promitenta cumpărătoare, cel mai târziu în termen de 1 an de la încheierea antecontractului, respectiv din 28.04.2012.
Convenția a fost încheiată ulterior adoptării Noului Cod Civil, care prevede că transmiterea dreptului de proprietate asupra unor imobile se poate face doar în formă autentică, formă cerută ad validitatem.
Potrivit art. 1669 Cod civil, prevede: „când una dintre părțile care au încheiat o promisiune bilaterală de vânzare refuză nejustificat să încheie contractul promis, cealaltă parte poate cere pronunțarea unei hotărâri care să țină loc de contract dacă toate celelalte condiții de validitate sunt îndeplinite.”
În primul rând trebuie reținut că în cauză nu s-a făcut dovada unui refuz nejustificat anterior introducerii cererii de chemare în judecată, al promitentei cumpărătoare de a se prezenta în fața notarului, ca urmare a notificării  sale.
În al doilea rând, dispozițiile sus citate impun ca toate celelalte condiții de validitate ale convenției să fie îndeplinite. Art. 1244 C.civ. prevede că înafara altor cazuri prevăzute de lege trebuie să fie încheiate prin înscris autentic sub sancțiunea nulității absolute, convențiile care strămută sau constituie drepturi reale care urmează a fi înscrise în CF.
Potrivit art.888 C.civil : „ Înscrierea în cartea funciară se efectuează în baza înscrisului autentic notarial, a hotărârii judecătorești ....” iar art. 885 prevede efectul constitutiv al înscrierii  în cartea funciară.
Rezultă așadar că antecontractul de vânzare-cumpărare, pentru a putea fi validat, este necesar să fie întocmit în formă autentică chiar dacă prin acesta nu se stabilește decât obligația de a face, respectiv de a încheia pentru viitor actul de vânzare-cumpărare.
Antecontractul de vânzare-cumpărare stabilește principala obligație a promitentului vânzător de a strămuta proprietatea la un moment viitor. La data introducerii cererii de chemare în judecată, este în vigoare Legea nr. 17/2004 care prevede respectarea dreptului de preemțiune.
La momentul formulării cererii de chemare în judecată, trebuie îndeplinită și această obligație, întrucât respectarea dreptului de preemțiune reprezintă o condiție de validitate ce trebuie îndeplinită.
Articolul 5. din Legea nr. 17/2014 prevede: “(1) În toate cazurile în care se solicită pronunțarea unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare-cumpărare, acțiunea este admisibilă numai dacă antecontractul este încheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicată, cu modificările ulterioare, și ale legislației în materie, precum și dacă sunt întrunite condițiile prevăzute la art. 3, 4 și 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este înscris la rolul fiscal și în cartea funciară.    (2) Cererea de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate se respinge dacă nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute de prezenta lege.”
De asemenea, articolul 9 din același act normative stipulează: “Avizul final necesar încheierii contractului de vânzare în formă autentică de către notarul public sau pronunțării de către instanță a unei hotărâri judecătorești care ține loc de contract de vânzare se emite de către structurile teritoriale pentru terenurile cu suprafața de până la 30 de hectare inclusiv, iar pentru terenurile cu suprafața de peste 30 de hectare, de către structura centrală.”
Analiza extrasului de CF, confirmă că imobilul, obiect al convenției, se află în extravilanul localității Feleacu, astfel încât la momentul actual respectarea obligațiilor stabilite în Legea nr. 17/2014 este obligatorie.
Având în vedere considerente arătate mai sus, instanța va respinge cererea de chemare în judecată formulată de T__&C______ SRL în faliment prin lichidator judiciar Cabinet Individual Insolvență C___ L____ ,având ca obiect obligația de a face.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,

ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂȘTE
 
Respinge cererea de chemare în judecată formulată de T__&C______ SRL în faliment cu sediul în Baia M___, _______________________. 88, CUI RO xxxxxxxx prin lichidator judiciar Cabinet Individual Insolvență C___ L____ cu sediul în Baia M___, ______________. 31, jud. Maramureș împotriva pârâtei N____ C_______ cu domiciliul în com. Feleacu, _______________________, jud. Cluj, CNP xxxxxxxxxxxxx, având ca obiect obligația de a face.
Cu drept de apel în 30 de zile de la comunicare.
Apelul se va depune la Tribunalul Cluj.
Pronunțată în ședința publică de la 26 Septembrie 2014.  
 
O.A. 26 Septembrie 2014
Red. T.D/tehnored. O.A
4 ex./ 23.10.2014
Acest document este preluat și procesat de o aplicație realizată gratuit de Wolters Kluwer Romania pentru Fundatia RoLII.
Conținutul său poate fi preluat și utilizat cu citarea sursei: www.rolii.ro